Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017 | Europa i Ukraina

„Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017. Europa i Ukraina” to przedsięwzięcie, które stawia sobie za cel rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Pierwsza edycja poświęcona jest Ukrainie – państwu posiadającym duży potencjał gospodarczy, które mogłoby stać się wartościowym partnerem dla Polski i Unii Europejskiej. Na konferencji podniesione zostaną kwestie współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, oraz bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Decydenci, wojskowi oraz eksperci z całego świata dyskutować będą o tym jak efektywnie rozwijać współpracę przemysłową między państwami.

Start

End

Address

Sofitel Hotel, ul. Królewska 11, Warszawa   View map
Marzec 2017 | Sofitel Hotel, ul. Królewska 11, Warszawa

Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu

Współpraca gospodarcza i przemysłowa na szczeblu międzypaństwowym nie powinna być tylko domeną sektora prywatnego i wielkich koncernów – powinna być postrzegana jako racja stanu i wymóg stojący nie tylko przed biznesem, ale również przed decydentami państw.

„Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017. Europa i Ukraina” to przedsięwzięcie, które stawia sobie za cel rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Pierwsza edycja poświęcona jest Ukrainie – państwu posiadającym duży potencjał gospodarczy, które mogłoby stać się wartościowym partnerem dla Polski i Unii Europejskiej.  Na konferencji podniesione zostaną kwestie współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, oraz bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Decydenci, wojskowi oraz eksperci z całego świata dyskutować będą o tym jak efektywnie rozwijać współpracę przemysłową między państwami.

Jednym z priorytetów Polskiej polityki zagranicznej jest dążenie do budowania jak najlepszych relacji ze swoimi sąsiadami. Na szczególną uwagę zasługuje Ukraina, która poprzez pozostawanie przez wiele lat w strefie oddziaływania Federacji Rosyjskiej i swoje wewnętrzne problemy związane z korupcją nie była w stanie przekonać Zachodu do tego, że jest cennym partnerem politycznym i gospodarczym. Po wydarzeniach na Majdanie i obaleniu niechcianej władzy Ukraińcy skierowali wektor działań na Zachód, starając się zerwać narzucone z góry zależności. Nowa władza mająca poparcie Ukraińców i ich determinacje nie zboczyła z obranej przez siebie ścieżki, mimo bezprawnej aneksji Krymu oraz wojnie toczącej się na jej wschodniej granicy. „Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017. Europa i Ukraina” stanowić będzie kolejny krok na drodze poszerzenia współpracy między członkami Unii Europejskiej i jej gospodarczymi partnerami.

AGENDA

Dzień pierwszy

09.00 – 09.30 Rejestracja
09.30 – 09.45 Otwarcie konferencji

·        Zbigniew Pisarski – Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

·        Piotr Kochański – Partner Zarządzający Kochański Zięba i Partnerzy

09:45 – 10.00 Przemówienia
10.00 – 11.15 Panel I | Nowe otwarcie – Europa Środkowa po konflikcie ukraińsko-   rosyjskim

Wydarzenia na kijowskim Majdanie, których następstwem była tzw. rewolucja godności oraz w konsekwencji konflikt terytorialny Ukrainy z Rosją w znaczący sposób zmieniły układ sił w Europie i uświadomiły światu zachodniemu, że władze Federacji Rosyjskiej nie wyzbyły się zimnowojennego podejścia w sprawie budowania swojej „strefy wpływów”. Następstwem tych wydarzeń było bezprecedensowe od czasu zakończenia zimnej wojny „przebudzenie” NATO w kwestii obrony kolektywnej na szczytach w Newport i Warszawie. Europa po raz kolejny wkracza w okres niepewności, kiedy sytuacja polityczna będzie wypadkową wielu polityk, często sprzecznych ze sobą.

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Panel II | Europejski sektor gazowy – asertywna polityka i rozwój struktury

Europejski rynek gazu ziemnego to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów współpracy gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Dla państw Europy Środkowo-Wschodniej niezwykle ważna jest asertywna polityka względem Federacji Rosyjskiej, która poprzez plany rozbudowy sieci przesyłowej (Nord Stream II, Turkish Stream) bądź próby obchodzenia ustaleń tzw. „trzeciego pakietu energetycznego” (gazociąg OPAL) chce pozbawić te kraje przychodów z tranzytu i ograniczyć ich rolę w dostawach surowców. Kluczem do przeciwdziałania temu procesowi powinno być wypracowywanie wspólnego stanowiska w Komisji Europejskiej, stanie na straży przestrzegania trzeciego pakietu energetycznego oraz rozbudowa sieci przesyłowych między państwami regionu (w tym stworzenie hubu gazowego) oraz tworzenie infrastruktury dla dostaw z nowych kierunków – poprzez gazoport w Świnoujściu i Baltic Pipe.

13.00 – 14.15 Przerwa obiadowa
14:15 – 15.30 Panel III | Współpraca w sektorze przemysłu zbrojeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej mogą wiele zyskać na współpracy regionalnej w sektorze zbrojeniowym. Implementowanie wspólnych rozwiązań i koordynacja przy zakupie sprzętu wojskowego, np. w ramach V4 w znaczący sposób może przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa państw wschodniej flanki NATO. Przed Państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego stoi też wyzwanie zacieśnienie współpracy gospodarczej i przemysłowej z Ukrainą i Białorusią, które przy obecnym konfrontacyjnym nastawieniu Federacji Rosyjskiej stanowią państwa buforowe. Pomoc w rozwoju sektora zbrojeniowego Ukrainy mogłaby przyczynić się do zwiększenia jej asertywności względem Rosji i większej konkurencyjności na rynku zbrojeń.

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 17.00 Panel IV | Elektroenergetyka – perspektywy współpracy między Polską, Państwami Bałtyckimi i Ukrainą

W perspektywie średnioterminowej Polsce grozi deficyt energii elektrycznej (wygaszona zostanie część elektrowni, których bloki pracują od 30-40 lat). Polska powinna przygotować się na ten czas tworząc możliwości przesyłu energii elektrycznej z rejonu zachodniej Ukrainy, gdzie występuje jej nadwyżka (Elektrownie Równy i Chmielnicki). Do tego niezbędne będzie otwarcie mostu energetycznego Chmielnicki-Rzeszów (nieużywany od 1993r.).

Polska powinna również rozwijać swoje połączenia sieci elektrycznej ze swoimi sąsiadami i państwami regionu, tak jak miało to miejsce w przypadku LitPol Link. (Połączeniu z Litwą) – zwiększa to znacząco bezpieczeństwo dostaw prądu w regionie.

 

Dzień drugi

09.00 – 09.30 Rejestracja
09.30 – 9.45 Przemówienia

·        Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii (Zaproszony)

9.45 – 11.00 Panel I | Cyfrowy Jedwabny Szlak – Polska regionalnym hubem usług cyfrowych

Usługi cyfrowe i swobodny dostęp do nich nieuchronnie staje się kolejnym elementem bezpieczeństwa państwa, co znalazło potwierdzenie podczas Szczytu NATO w Warszawie, gdzie dużą uwagę poświęcono nowym zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Polska powinna włączyć się aktywnie w budowę Cyfrowego Jedwabnego Szlaku, gdyż stanie się on gwarantem dostępu do usług najwyższej jakości, które w przyszłości będą niezbędnym elementem krajowej architektury bezpieczeństwa.

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.45 Panel II | Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Europy Środkowo-Wschodniej

Rynek i struktura dostaw ropy naftowej w Europie Wschodniej ulegnie przedefiniowaniu. Najprawdopodobniej w najbliższych latach podjęte zostaną decyzje, które będą rzutować na przyszłość energetyczną państw regionu.  Ukraina po zmianach politycznych, do których doszło po „Majdanie” znacznie zmieniła swoją strukturę dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego – nastąpiło otwarcie na kierunek zachodni przy jednoczesnym ograniczeniu dostaw z Rosji. Jest to szansa dla Polski na wykorzystanie pełnej przepustowości Naftoportu w Gdańsku, Gazoportu w Świnoujściu, współpracy w zakresie eksploracji złóż gazowych oraz rozbudowy infrastruktury przesyłowej oraz współpracy w zakresie obrony swoich interesów poprzez wspólne stanowisko w Komisji Europejskiej.

12.45 – 14.00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15.15 Panel III | Modernizacja Sił Zbrojnych Ukrainy – rola Polski i NATO

Ukraińska branża zbrojeniowa posiada duży potencjał, zwłaszcza w komponencie lotniczym, w postaci zaawansowanych niszowych technologii i nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Państwom regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które obecnie prowadzą modernizację techniczną swoich sił zbrojnych powinno zależeć na włączeniu ukraińskiego sektora zbrojeniowego w sieć europejskiego łańcucha dostaw. Ukraina potrzebuje partnerów, którzy stanowiliby pomost dla przedsiębiorstw branży obronnej na europejski rynek i pomogliby w dostosowywaniu Sił Zbrojnych Ukrainy do standardów NATO. Jednocześnie, w perspektywie najbliższych lat, przy korzystnie rozwijającym się scenariuszu wychodzenia Ukrainy z kryzysu, może stać się ona wartościowym rynkiem dla producentów sprzętu wojskowego z państw Unii Europejskiej.

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 16.45 Panel IV | Cyberbezpieczeństwo krajowej infrastruktury krytycznej

Do Infrastruktury Krytycznej, w szerokim ujęciu, zaliczane są systemy zaopatrujące w surowce energetyczne i paliwa, jak również system finansowy. W Europie Środkowo-Wschodniej coraz częściej słyszy się o atakach na sieci bankowe, które posiadają kluczowe i poufne informacje dotyczące swoich klientów i ich kont. Obecnie rozwijanych i planowanych jest wiele strategicznych projektów dla architektury bezpieczeństwa informatycznego. Czy podejmowane działania będą w stanie realnie zabezpieczyć kluczową infrastrukturę z punktu widzenia funkcjonowania Państwa? Tylko ścisła współpraca projektowa między podmiotami administracji publicznej a sektorem prywatnym, będzie mogła zabezpieczyć stabilność państw regionu.

16.45 – 17.00 Oficjalne zamknięcie konferencji

 

Koordynator konferencji: Paweł Gołębiewski, pgolebiewski@pulaski.pl, tel.: 22 378 11 94

 Patronat Honorowy

MORE DETAIL

Phone

22 378 11 94

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter