STATUT
Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwa Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zbigniewa Pisarskiego, Katarzynę Pisarską, Radosława Ciszewskiego, Adama Jarczyńskiego zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Łodzi przy ul. Narutowicza Nr 53, w dniu 10.09.2004 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa

§ 3

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 6

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 7

Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Celem Fundacji jest:
a) Informowanie, propagowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie świadomości obywatelskiej i wartości demokratycznych;
b) Działalność na rzecz współpracy międzynarodowej;
c) Rozwijanie stosunków międzynarodowych;
d) Rozwijanie współpracy kulturalnej, społecznej i politycznej pomiędzy narodami i państwami.

§ 10

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) inicjowanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie oświaty,
kultury, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej;

b) inicjowanie i wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez
placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczna, oświatową, kulturalna (take kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej
inwalidów;

c) inicjowanie i wspieranie kontaktów międzynarodowych, służących nawiązywaniu
współpracy na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki i oświaty
oraz wymiany informacji;

d) inicjowanie i wspieranie programów szkolenia specjalistów różnych dziedzin dla
powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu
lokalnego;

e) inicjowanie i wspieranie programów informacyjnych, służących krzewieniu
wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw
obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej
samodzielności i inicjatywy;

f) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

g) organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz
pracy grup ekspertów;

h) wspieranie i organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów tematycznych;

i) prowadzenie systematycznych zajęć edukacyjnych w charakterze studiów;

j) wspieranie i prowadzenie działalności badawczej;

k) k) organizowanie wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu
wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji;

l) wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji;

m) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;

n) działania na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie;

o) organizowanie i finansowanie badań dotyczących tworzenia i stosowania prawa;

p) rozwijanie własnego programu stypendialnego dla młodych naukowców,
specjalistów i działaczy społeczno-politycznych;

q) współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji;

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy innych źródeł.
3. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 (trzy tysiące) złotych, z czego na rozpoczęcie działalności gospodarczej fundatorzy przeznaczają 1000 (jeden tysiąc) złotych. Majątek Fundacji stanowi również inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów;
2. darowizn, spadków, zapisów;
3. dotacji i subwencji osób prawnych;
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5. dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
6. dochodów z majątku Fundacji;
7. dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach;
8. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 14

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

§ 15

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
2. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.Z)
3. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 70.20.I)
4. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)
5. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
6. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
7. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)
8. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
9. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z)
10. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.84.B)

WŁADZE FUNDACJI

§16

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 17
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4. Członków składu Rady powołują i odwołują swoją decyzją Fundatorzy.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania decyzją Fundatorów, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 18
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 19

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
4. udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
7. Nadzór nad działalnością Fundacji.
8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną
9. Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 20

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu, któremu przysługuje tytuł „Dyrektor Generalny Fundacji”.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacja oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą wiekszością jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 23

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo członkowie Zarządu.

ZMIANA STATUTU

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 25

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją, nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 26

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 28

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.