Oleksiewicz Izabela

Oleksiewicz Izabela

Research Fellow

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister prawa. Kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie na Politechnice Rzeszowskiej. W latach 2014-2015 Kierownik Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Specjalizacje: POLITYKA ANTYCYBERTERRORYSTYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ , POLITYKA ANTYTERRORYSTYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ, POLITYKA UCHODŹCZA UNII EUROPEJSKIEJ, BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE TRANSALTANTYCKIM

Pierwszym i podstawowym kierunkiem badawczym pani Oleksiewicz są obecnie teoretyczne zagadnienia związane z obowiązywaniem oraz skutecznością norm prawnych w zakresie polityki antycyberterrorystycznej UE, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski i RFN oraz zakresem funkcji ochronnych, jakie bezpieczeństwo cyberprzestrzeni ma realizować.

Ponadto, ze względu na zainteresowanie problemem bezpieczeństwa UE, również ważne miejsce w ramach badanego obszaru zajmują zagadnienia oddziaływania terroryzmu, cyberterroryzmu, jak i zjawiska uchodźstwa jako zagrożenia na politykę Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Nawiązując do takiego ujęcia problemu oddziaływania norm prawnych w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach dorobku pohabilitacyjnego opublikowanego w postaci monografii, monografiach zbiorowych, lub artykułach na szczególną uwagę zasługuje.

Ponadto poza Fundacją im. K. Pułaskiego pani Izabela Oleksiewicz współpracuje z Biurem Analiz Sejmowych oraz przedstawicielstwem Komisji Unii Europejskiej w Polsce. Jest ekspertką w NCBiR oraz pełni funkcję wiceprezesa w Fundacji Prowadzenia Badań  Naukowych.

Jest również recenzentem JITAL (Journal of International Trade, Logistics and Law), TEKA oraz Zeszytów Naukowych WSIiZ w Warszawie, Zeszytów Naukowych KUL, Przegląd Nauk o Obronności od 2017, Crime, Law and Social Change od 2018 oraz JIPAT od 2018.

Pani Oleksiewcz była  kierownikiem  następująch grantów: POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA w roku 2015 r. Następnie w ramach umowy z NBP nr BP-DEW-WE – MS-0691-0395-2015 w latach 2015-2016 kierowała projektem „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny”.  W latach 2016-2017 występowała w projekcie otrzymanym z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego pt. Współczesne aspekty zagrożenia bezpieczeństwa dzisiejszego świata jako kierownik. Obecnie pani Izabela Oleksiewicz jest beneficjentem projektu finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 959/P-DWN/2017, pt. Regionalna debata oksfordzka w województwie podkarpackim”, którego celem jest doskonalenie talentów oratorskich i umożliwienie młodym Polakom warunków do ich praktycznego wykorzystania.  Ponadto pełni funkcję kierownika projektu również finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa w ramach umowy DS.ZB..18.001 pt. Militarne i niemilitarne aspekty polityki bezpieczeństwa państwa.

Ponadto, Oleksiewicz brała udział‚ w projekcie badawczo-rozwojowym Przestępczość w XXI wieku zapobieganie i zwalczanie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. Nowoczesne technologie dla/w – procesie karnym i ich wykorzystanie  aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne – przygotowała artykuł‚ poświęcony tematyce: Problemy dostosowania prawa polskiego do unijnego w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Ostatnio w 2014 r. zrealizowała staże naukowe w języku angielskim w Bratysławie w ramach programu Erasmus plus.

Publikacje (wybrane):

autor: Oleksiewicz I., Topolski I., Reginia Zacharski J. The faces of the modern World. Political dimention 2018, Berlin: WYDAWNICTWO RAMBLER; autor: Oleksiewicz I. Polityka antyterrorystyczna i uchodźcza jako wyzwanie Unii Europejskiej w XXI w. 2018, Warszawa: WYDAWNICTWO RAMBLER; autor: Oleksiewicz I. (red.) Bezpieczeństwo informacyjne w wymiarze systemowym 2018, Warszawa: WYDAWNICTWO RAMBLER; autor: Oleksiewicz I. (red.) Militarne i pozamilitarne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku 2018, Warszawa: WYDAWNICTWO RAMBLER; autor: Oleksiewicz I., Stachurska-Szczesiak K. Polityka wobec uchodźców i zintegrowana polityka morska a bezpieczeństwo Unii Europejskiej 2017, Lublin: WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE; autor: Oleksiewicz I. , Michalski K., Sienkiewicz E. Bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia w wymiarze online i offline 2017, [Warszawa]: WYDAWNICTWO RAMBLER.

Na stałe w: Rzeszowie