Oleksiewicz Izabela

Oleksiewicz Izabela

Research Fellow

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister prawa W latach 2014-2015 Kierownik Zakładu Finansów, Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Od 2016 r. Kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie WZ PRz.

Specjalizacje: POLITYKA ANTYCYBERTERRORYSTYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ , POLITYKA ANTYTERRORYSTYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ, POLITYKA UCHODŹCZA UNII EUROPEJSKIEJ, BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE TRANSALTANTYCKIM

Była  kierownikiem następujących grantów: POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA w roku 2015 r. Następnie w ramach umowy z NBP nr BP-DEW-WE – MS-0691-0395-2015 w latach 2015-2016 kierowałam projektem „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny”.  W latach 2016-2017 występowałam w projekcie otrzymanym z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego pt. Współczesne aspekty zagrożenia bezpieczeństwa dzisiejszego świata jako Kierownik. Obecnie jest beneficjentem projektu finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy 959/P-DWN/2017,pt. Regionalna debata oksfordzka w województwie podkarpackim”, którego celem jest doskonalenie talentów oratorskich i umożliwienie młodym Polakom warunków do ich praktycznego wykorzystania.  Ponadto, jest również kierownikiem projektu również finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa w ramach umowy DS.ZB..18.001 pt. Militarne i niemilitarne aspekty polityki bezpieczeństwa państwa.

Ponadto, wzięła udział‚ w projekcie badawczo-rozwojowym Przestępczość w XXI wieku zapobieganie i zwalczanie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. Nowoczesne technologie dla/w – procesie karnym i ich wykorzystanie  aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne – przygotowałam artykuł‚ poświęcony tematyce: Problemy dostosowania prawa polskiego do unijnego w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Jest ekspertem w Fundacji im. K. Pułaskiego, Przedstawicielstwie KE oraz NCBiR. Pełni również funkcję wiceprezesa w Fundacji Prowadzenia Badań  Naukowych. Jest również recenzentem w następujących czasopismach: JITAL (Journal of International Trade, Logistics and Law), JIPAT, TEKA oraz Zeszytów Naukowych WSIiZ w Warszawie, Zeszytów Naukowych KUL, Przegląd Nauk o Obronności, Crime, Law and Social Change.

Organizator i uczestnik licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Z uwagi na specyfikę działalności badawczej w zakresie nauk społecznych, silny związek zainteresowań badawczych koresponduje zarówno z moim wykształceniem prawniczym, jak i politologicznym. Stara się łączyć w swoich badaniach naukowych zarówno kwestie związane z analizą instytucjonalno-normatywną, jak i politologiczną. Stąd też jej badania naukowe skupiły się na unijnym systemie prawnym z uwzględnieniem prawa polskiego i niemieckiego jako porównania w zakresie polityki ochrony cyberprzestrzeni. Dlatego pierwszym i podstawowym kierunkiem badawczym są obecnie teoretyczne zagadnienia związane z obowiązywaniem oraz skutecznością norm prawnych w zakresie polityki antycyberterrorystycznej UE, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski i RFN oraz zakresem funkcji ochronnych, jakie bezpieczeństwo cyberprzestrzeni ma realizować.

Ponadto, ze względu na zainteresowanie problemem bezpieczeństwa UE, również ważne miejsce w ramach badanego obszaru zajmują zagadnienia oddziaływania terroryzmu, cyberterroryzmu, jak i zjawiska uchodźstwa jako zagrożenia na politykę Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Nawiązując do takiego ujęcia problemu oddziaływania norm prawnych w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach dorobku pohabilitacyjnego opublikowanego w postaci monografii, monografiach zbiorowych, lub artykułach na szczególną uwagę zasługuje.

Publikacje (wybrane):

autor: Oleksiewicz I., Topolski I., Reginia Zacharski J. The faces of the modern World. Political dimention 2018, Berlin: WYDAWNICTWO RAMBLER; autor: Oleksiewicz I. Polityka antyterrorystyczna i uchodźcza jako wyzwanie Unii Europejskiej w XXI w. 2018, Warszawa: WYDAWNICTWO RAMBLER; autor: Oleksiewicz I. (red.) Bezpieczeństwo informacyjne w wymiarze systemowym 2018, Warszawa: WYDAWNICTWO RAMBLER; autor: Oleksiewicz I. (red.) Militarne i pozamilitarne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku 2018, Warszawa: WYDAWNICTWO RAMBLER; autor: Oleksiewicz I., Stachurska-Szczesiak K. Polityka wobec uchodźców i zintegrowana polityka morska a bezpieczeństwo Unii Europejskiej 2017, Lublin: WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE; autor: Oleksiewicz I. , Michalski K., Sienkiewicz E. Bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym. Zagadnienia w wymiarze online i offline 2017, [Warszawa]: WYDAWNICTWO RAMBLER.

Na stałe w: Rzeszowie

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter