Oleksiewicz Izabela

Oleksiewicz Izabela

Research Fellow

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister prawa.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE UNII EUROPEJSKIEJ, POLITYKA ANTYTERRORYSTYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ, OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Uzyskała również stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce i stopień magistra prawa. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS filia w Rzeszowie oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończyła studia doktoranckie. Jest wykładowcą Politechniki Rzeszowskiej zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania. Ekspertem Biura Analiz Sejmowych oraz Instytutu Badawczego. Uczestnikiem projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Nowoczesne technologie dla/w – procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne”. Zrealizowała także staże naukowe w języku angielskim i francuskim w ramach programów EFS i Erasmus na Uniwersytetach w Akureyri, Ciudad Real i Dunkierce. W swoich badaniach naukowych łączy zarówno kwestie związane z analizą instytucjonalno-normatywną, jak i politologiczną. Stąd też jej dokonania naukowe skupiają się na unijnym systemie prawnym z uwzględnieniem kwestii politologicznych. Efektem prowadzonych badań jest 80 publikacji naukowych.

Publikacje (wybrane):
Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013; Podstawy prawne zwalczania terroryzmu finansowego w prawie międzynarodowym i unijnym [w:] pod red. P. Bogalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa 2013; Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej jako forma ochrony praw człowieka, Studia i Analizy Europejskie nr 7, Bydgoszcz 2011; Ustawodawstwo polskie wobec przestępstwa o charakterze terrorystycznym [w:] Z. Nowakowski, J. Rajchel, H. Szafran, R. Szafra (red.) Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2011Podstawy prawne polityki migracyjnej Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim, Zeszyty Naukowe WSIZiA nr 4, Warszawa 2012.; I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej a terroryzm [w:] I. Oleksiewicz, M. Polinceusz (red), Polityka bezpieczeństwa – współczesne wyzwania i dylematy, Rzeszów- Warszawa 2012; The EU counter-terrorism Policy as a form of human rights protection [w:] Protection of individual rights versus state security, I. Oleksiewicz, M. Pomykała, J. Rajchel (ed.), Dęblin 2012; Prawa człowieka jako podstawa do zwalczania terroryzmu we współczesnym świecie [w:] G. Dammacco, B. Sitek, A. Uricchio (ed.), Integration and neighbourhood policies: new rights and new economies, Bari 2012; Organizacja systemu antyterrorystycznego w Polsce na tle rozwiązań prawnych Unii Europejskiej [w:] Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu terrorystycznego w Polsce pod red. P. Bogalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel, Warszawa 2012; Oleksiewicz, M. Polinceusz (red.), Wybrane problemy przeciwko zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, Rzeszów 2012.

Na stałe w: Rzeszowie

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter