ZASADY CZŁONKOSTWA I PROCEDURA APLIKACYJNA

1.Ogólne

Wszystkie aplikacje członkowskie skierowane do Towarzystwa Naukowego Pułaskiego (TNP) powinny zawierać wypełnioną deklarację członkowską. Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.pulaski.pl (zakładka Towarzystwo Naukowe) lub otrzymać w sekretariacie Fundacji Pułaskiego.

Wszystkie informacje zawarte w formularzu są zastrzeżone do użytku wewnętrznego Towarzystwa Naukowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.Procedura weryfikacji aplikacji

Deklaracja członkowska jest składana przez osoby prywatne lub instytucje posiadające status prawny. Sekretarz Towarzystwa w przeciągu miesiąca dokonuje weryfikacji zgłoszenia i przedkłada do akceptacji Prezesowi Fundacji.

W momencie otrzymania deklaracji członkowskiej, Sekretarz Towarzystwa poinformuje aplikanta o jego przyjęciu i rozpoczęciu procedury weryfikacyjnej. W momencie zaakceptowania aplikacji wymagane jest dokonanie opłaty członkowskiej w wysokości opisanej poniżej dla każdego rodzaju członkostwa:

  • Członkostwo indywidualne – 200 zł
  • Członkostwo instytucjonalne – 3000 zł
  • Członkostwo studenckie – 100 zł

Opłatę należy dokonać w przeciągu 14 dni od przyjęcia instytucji bądź osoby w poczet członków Towarzystwa.

3.Warunki członkostwa, opłat i odnawiania członkostwa

Osoby oraz instytucje otrzymują status członka Towarzystwa Naukowego na okres jednego roku. W przypadku, kiedy członek nie poinformuje o rezygnacji z członkostwa w Towarzystwie, następuje automatyczne przedłużenie statusu oraz wystawienie rachunku na kolejny rok. Studenci muszą potwierdzić swój status przed przedłużeniem członkostwa.

4.Rezygnacja z członkostwa i ponowne przystąpienie do Towarzystwa

Poniższą procedurę stosuje się do wszystkich kategorii członkostwa w Towarzystwie.

Każdy członek Towarzystwa otrzymuje rachunek na 30 dni przed datą wygaśnięcia członkostwa w Towarzystwie, poprzedzone przypomnieniem przed ostateczną datą wygaśnięcia członkostwa.

Niedokonanie zapłaty w przeciągu czternastu dni od wygaśnięcia członkostwa, wiązać się będzie z zawieszeniem członkostwa osoby lub instytucji oraz tym samym z zablokowaniem dostępu do korzyści płynących z bycia członkiem Towarzystwa.

Osoby rezygnujące ze statusu członka Towarzystwa muszą przekazać informacje do Sekretarza Towarzystwa, który dokonuje zamknięcia członkostwa instytucji lub osoby indywidualnej.

5.Wydawnictwa

Osoby uprawnione do otrzymania darmowych publikacji Fundacji w wersji papierowej, powinny poinformować koordynatora o ewentualnych problemach z dostarczeniem publikacji. Kopie wydawnictw będą w przypadkach zgłoszenia wysyłane ponownie jedynie w terminie do 3 miesięcy od momentu publikacji.

6.Zmiany w regulaminie

Fundacja zastrzega dokonanie zmian w niniejszym regulaminie, o których poinformuje członków w przeciągu 14 dni od daty dokonania zmiany.

7.Kodeks postępowania

Członkowie Towarzystwa nie powinni szkodzić dobremu imieniu Fundacji oraz Towarzystwa. Członkowie niestosujący się do powyższych zasad, bądź szkodzący Fundacji oraz Towarzystwu będą wykluczani bez zwrotu wpłaconych środków.

Wydarzenia organizowane przez Fundację mają charakter otwarty na różne światopoglądy. Członkowie uczestniczący w wydarzeniach Towarzystwa lub Fundacji powinni szanować prawo do opinii innych osób.

Członkowie Towarzystwa mogą posługiwać się afiliacją TNP w mediach publicznych, po uzyskaniu pisemnej zgody od prezesa Fundacji, bądź Sekretarza Towarzystwa.

Zapisz się!

Członkostwo w TNP to m.in.:

  • Dostęp do publikacji w wersji elektronicznej wydawanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.
  • Spotkania z czołowymi ekspertami oraz przedstawicielami administracji państwowej i biznesu.
  • Uczestnictwo w zamkniętych spotkaniach realizowanych w ramach działalności Towarzystwa, poświęconych stosunkom międzynarodowym.
  • Legitymacja członkowska wraz z certyfikatem poświadczającym członkostwo w Towarzystwie.
  • Dostęp do biblioteczki Towarzystwa Naukowego
  • Dostęp do Biuletynu Towarzystwa Pułaskiego
  • 10 proc. zniżki na szkolenia oraz programy organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji.

Zapisz się!

Formularz rejestracyjny

Deklaracja członkowska TNP

Niniejszym składam wniosek o przystąpienie do Towarzystwa Naukowego Pułaskiego w ramach:

członkostwa indywidualnego (200 zł)członkostwa instytucjonalnego (3000 zł)członkostwa studenckiego (100 zł)


Imię
Nazwisko
Adres email
Telefon
Uczelnia/Instytucja
NIP (członkowie instytucjonalni)


Adres korespondencyjny (wymagane)

Miasto
Kod pocztowy
Ulica
Nr
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb członkostwa w Towarzystwie Naukowym Pułaskiego, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 833, z późn. zm.).
Potwierdzam, że przeczytałam/przeczytałem i zaakceptowałam/zaakceptowałem warunki przynależności do Towarzystwa Naukowego Pułaskiego działającego w ramach Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.