Stypendia

Od 2005 roku Europejska Akademia Dyplomacji współpracuje z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) – czołowym polskim think-thankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Misją FKP jest m.in. wspieranie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Od 2005 Fundcja przyznała ponad 70 pełnych stypendiów. W 2018 roku Fundacja ufunduje do 15 częściowych lub pełnych stypendiów dla najlepszych studentów z całego świata, którzy będą mogli dołączyć do ponad 150 uczestników tegorocznej edycji Programu Akademia Młodych Dyplomatów. Ostateczna decyzja dotycząca stypendiów zostanie podjęta przez Zarząd Fundacji i uzależniona od potrzeb. Intencją Fundacji jest przyznanie możliwie największej liczby stypendiów.
Jednocześnie przypominamy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia w trakcie trwania Programu.

O programie

Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem dyplomatycznym dla młodych światowych liderów, przygotowujący przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duch opowiedzialności za otaczający świat. Adresowany do studentów starszych roczników oraz absolwentów, program oferuje m. in. ponad 70 godzin zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową, wizyty studyjne oraz sesję studyjną poza Warszawą.

Od 2004 roku program ukończyło ponad 2400 uczestników z 50 krajów. Poland 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Unikatowa metodologia: Przez ostatnie dwanaście edycji AMD rozwijamy i doskonalimy nasze techniki nauczania. Wyjątkowość naszego podejścia polega na nacisku na rozwój umiejętności praktycznych, przydatnych w przyszłym życiu zawodowym uczestników naszego programu. Opierając się na tych założeniach, AMD stanowi mieszankę teorii i praktyki. Uczestnicy zdobywają wiedzę oraz doświadczenie, których nie mogą zaoferować inne placówki edukacyjne.

Najwyższa jakość nauczania: Wśród wykładowców AMD znajdziemy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Jak dotąd mieliśmy przyjemność gościć ponad 70 ambasadorów akredytowanych w Polsce, dzięki czemu zapewniamy uczestnikom bezpośredni kontakt z aktywnymi dyplomatami i ich codzienną pracą. Akademia Młodych Dyplomatów oferuje najwyższy poziom edukacji, potwierdzony akredytacją Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Możemy również poszczycić się wybitnym gronem wykładowców z Polski i zagranicy.

Wyjątkowy profil uczestnika AMD: W trakcie rekrutacji szczególną uwagę zwracamy uwagę na otwarty umysł na świat, zaangażowanie w działalność społeczną, jak również na rozwój naukowy oraz zawodowy. Dzięki Akademii uczestnicy mają niespotykaną okazję poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, planach na przyszłość i celach. Dzięki przyjaznej atmosferze AMD sprzyja nawiązywaniu trwałych więzi i kontaktów, nie tylko przydatnych w przyszłej karierze zawodowej, lecz również przeradzających się w wieloletnie przyjaźnie.

Otwartość i współpraca: Koordynatorzy AMD są otwarci na wszelkie oferty współpracy, zarówno w trakcie programu, jak i po jego zakończeniu. Wspieramy naszych studentów w ich inicjatywach, konferencjach oraz innych działaniach. Kontakt w naszymi absolwentami podtrzymujemy dzięki Klubowi Alumnów.

Pomoc w rozwoju kariery: Europejska Akademia Dyplomacji wspiera rozwój karier naukowych i zawodowych uczestników AMD. Uczestniczymy w programach wymian, wystawiamy rekomendacje oraz obejmujemy patronatem wydarzenia organizowane przez naszych studentów. Ponadto, do dyspozycji naszych uczestników jest również Biuro Karier z ofertami pracy i staży w środowisku międzynarodowym.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć tutaj.

Wymagania

Zanim aplikują Państwo na Stypendium Fundacji Kazimierza Pułaskiego proszę upewnić się, że spełniają Państwo poniższe kryteria. Jeśli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiedzą Państwo przecząco, oznacza to, że nie spełniają Państwo warunków formalnych:

1. Czy posiada Pan/Pani status studenta co najmniej do końca grudnia 2018?

2. Czy mówi Pan/Pani biegle po angielsku (poziom C1 w mowie i piśmie)?

3. Czy jest Pan/Pani w stanie zobowiązać się do spełnienia wszystkich wymagań Programu AMD?

Wymagania:

Wypełnienie formularza dostępnego w zakladce Formularz aplikacyjny.

Uwaga: Obywatelstwo polskie nie jest wymagane. Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 maja 2018. Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach aplikacji zostanie ogłoszona do końca czerwca 2018.

Aplikacja

By aplikować na stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ.

Uwaga: Obywatelstwo polskie nie jest wymagane. Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 maja 2018. Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach aplikacji zostanie ogłoszona do końca czerwca 2018.

Częste pytania dotyczące programu

Czego oczekujemy od kandydatów? 

Otwartości na świat: uczestnicy AMD zdają sobie sprawę z wyzwań stojących przed nimi we współczesnym świecie i potrzeby aktywnego stawiania im czoła. Są aktywni i otwarci na nowe doświadczenia w środowisku międzynarodowym, które zdobywają poprzez wymiany, pracę, staże oraz wolontariaty.

Zaangażowania społecznego: studenci AMD wnoszą swój aktywny wkład w budowanie i kształtowanie otaczającego ich społeczeństwa. Działają zarówno lokalnie, jak i globalnie, m. in. w sektorach pozarządowych (NGO). Kandydaci do Akademii Młodych Dyplomatów skupiają się nie tylko na obowiązkach studenckich i pracowniczych, lecz także na czynnym wspieraniu aktywności społecznych.

Inwestowania w rozwój zawodowy: zarówno w nauce, jak i w życiu zawodowym, kandydaci AMD wyróżniają się odwagą w podejmowaniu trudnych wyzwań, będąc świadomymi swoich mocnych i słabych stron. W instytucjach i ośrodkach akademickich, z którymi są związani, wykazują chęć do ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji.

Czy istnieją wymagania formalne względem wieku oraz wykształcenia kandydata?

Tak. Kandydat AMD oraz beneficjent Stypendium Fundacji Kazimierza Pułaskiego musi mieć co najmniej 20 lat i posiadać status studenta co najmniej do końca grudnia 2018.

Jestem absolwentem. Czy mogę ubiegać się o Stypendium Fundacji Kazimierza Pułaskiego?

Nie. O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci studiów dziennych i wieczorowych oraz doktoranci studiów dziennych, którzy w ostatnim semestrze nauki uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Status studenta jest wymagany co najmniej do końca grudnia 2018.

Czy muszę dostarczyć list rekomendacyjny?

Tak. Kandydat musi dostarczyć 2 listy polecające, w tym jeden od wykładowcy z jego uczelni macierzystej, drugi natomiast od osoby, z którą Państwo współpracowali, np. Państwa przełożeni.

Mój wniosek został złożony. Czy mogę dokonać zmian w mojej aplikacji?

Niestety, nie jest to możliwe. Dokonanie zmian po kliknięciu na przycisk “submit/wyślij” nie jest możliwe.

Stypendium pokrywa częściowo lub w całości mój koszt udziału w rocznym Programie AMD. Czy to znaczy, że sam pokrywam koszty związane z podróżą do / z Warszawy w trakcie zaplanowanych sesji, koszt wizy, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia?

Tak, Państwo muszą sami pokryć koszty związane z przyjazdem i wyjazdem z/do Warszawy, koszty wizy, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendium pokrywa koszt udziału w Programie. Zawiera ono: 6 trzydniowe zjazdy w Warszawie, sesję warsztatową, sesję wyjazdową w Krakowie (w tym zakwaterowanie i wyżywienie) oraz wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji.

Chcę ubiegać się o stypendium. Kiedy jest ostateczna data złożenia wniosku?

Termin składania wniosków w rekrutacji to 15 maja 2018 r.

Kiedy mogę się spodziewać rezultatów mojej aplikacji?

Informacje o wynikach aplikacji stypendialnej zostaną przesłane za pośrednictwem e-mail do końca czerwca 2018 r.

O Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 40 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest także organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.
Misją Fundacji jest propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Cele Fundacji to informowanie, propagowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie świadomości obywatelskiej i wartości demokratycznych, działalność na rzecz współpracy międzynarodowej, rozwijanie stosunków międzynarodowych, rozwijanie współpracy kulturalnej, społecznej i politycznej pomiędzy narodami i państwami.

XIV edycja

Michael Dembek
Tymoteusz Gurbin
Ewa Cichocka
Paweł Nowak
Mateusz Krawczyk
Annaliisa Jäme
Magdalena Linke-Koszek
Iryna Budz

XIII edycja

Ewa Cichocka
Michael Dembek
Tymoteusz Gurbin
Annaliisa Jäme
Mateusz Krawczyk
Magdalena Linke-Koszek
Wojciech Milewski
Paweł Nowak
Dominika Waksmundzka

XII edycja

Piotr Dubiński
Adam Krzykowski
Robert Mieczkowski
Aleksander Olech
Piotr Skowroński

XI edycja

Krisztina Aved
Sebastian Kęciek
Andrzej Kozłowski
Sabina Malinovska
Radmila Ożdżeńska
Dominika Proszowska

X edycja

Bartłomiej Czerkowski
Filip Deleżyński
Sabina Narloch
Aleksander Szojda
Artsiom Tkachuk

IX edycja

Monika Harach
Maciej Kawecki
Małgorzata Moch
Aleksandra Nowak
Justyna Tomalska

VIII edycja

Ryhor Astapenia
Judyta Latymowicz
Maksymilian Liszewski
Piotr Sadło
Joanna Strózik
Anna Godoj

VII edycja

Natalia Hapek
Izabela Miłosz
Weronika Możyłowska
Marta Powalisz
Jędrzej Trojanowski
Miłosz Janusz Zieliński

VI edycja

Filip Balcerzak
Wojciech Bartnik
Jagoda Dworek
Małgorzata Janusz
Michał Lipa
Marta Sayed

V edycja

IV edycja

Jacek Durkalec
Katarzyna Ewelina Dzierżyńska
Joanna Dzilińska
Przemysław Goderecki
Justyna Zapała