Od 2005 roku Europejska Akademia Dyplomacji współpracuje z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) – czołowym polskim think-thankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Misją FKP jest m.in. wspieranie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Od 2005 Fundcja przyznała ponad 70 pełnych stypendiów. W 2018 roku Fundacja ufunduje do 15 częściowych lub pełnych stypendiów dla najlepszych studentów z całego świata, którzy będą mogli dołączyć do ponad 150 uczestników tegorocznej edycji Programu Akademia Młodych Dyplomatów. Ostateczna decyzja dotycząca stypendiów zostanie podjęta przez Zarząd Fundacji i uzależniona od potrzeb. Intencją Fundacji jest przyznanie możliwie największej liczby stypendiów.
Jednocześnie przypominamy, że stypendium nie pokrywa kosztów zakwaterowania, transportu oraz wyżywienia w trakcie trwania Programu.
Akademia Młodych Dyplomatów jest rocznym programem dyplomatycznym dla młodych światowych liderów, przygotowujący przyszłych dyplomatów, pracowników służby cywilnej i aktywistów społecznych do pracy w środowisku międzynarodowym w duch opowiedzialności za otaczający świat. Adresowany do studentów starszych roczników oraz absolwentów, program oferuje m. in. ponad 70 godzin zajęć praktycznych z dyplomacji, specjalną sesję warsztatową, wizyty studyjne oraz sesję studyjną poza Warszawą.
Od 2004 roku program ukończyło ponad 2400 uczestników z 60 krajów. Poland 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.
Szczegółowe informacje o programie można znaleźć tutaj.
Zanim aplikują Państwo na Stypendium Fundacji Kazimierza Pułaskiego proszę upewnić się, że spełniają Państwo poniższe kryteria. Jeśli na którekolwiek z poniższych pytań odpowiedzą Państwo przecząco, oznacza to, że nie spełniają Państwo warunków formalnych:
1. Czy posiada Pan/Pani status studenta co najmniej do końca grudnia 2018?
2. Czy mówi Pan/Pani biegle po angielsku (poziom C1 w mowie i piśmie)?
3. Czy zapoznał/a się Pan/i z regulaminem pełnych częściowych stypendiów?
Wymagania:
Wypełnienie formularza dostępnego w zakladce Formularz aplikacyjny.
Uwaga: Obywatelstwo polskie nie jest wymagane. Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 września 2018. Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach aplikacji zostanie ogłoszona do połowy października 2018.
By aplikować na stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ.
Uwaga: Obywatelstwo polskie nie jest wymagane. Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 września 2018. Aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach aplikacji zostanie ogłoszona do połowy października 2018.
Czy istnieją wymagania formalne względem wieku oraz wykształcenia kandydata?
Tak. Kandydat AMD oraz beneficjent Stypendium Fundacji Kazimierza Pułaskiego musi mieć co najmniej 20 lat i posiadać status studenta co najmniej do końca grudnia 2018.
Jestem absolwentem. Czy mogę ubiegać się o Stypendium Fundacji Kazimierza Pułaskiego?
Nie. O stypendia mogą się ubiegać wyłącznie studenci studiów dziennych i wieczorowych oraz doktoranci studiów dziennych, którzy w ostatnim semestrze nauki uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Status studenta jest wymagany co najmniej do końca grudnia 2018.
Czy muszę dostarczyć list rekomendacyjny?
Tak. Kandydat musi dostarczyć 2 listy polecające, w tym jeden od wykładowcy z jego uczelni macierzystej, drugi natomiast od osoby, z którą Państwo współpracowali, np. Państwa przełożeni.
Mój wniosek został złożony. Czy mogę dokonać zmian w mojej aplikacji?
Niestety, nie jest to możliwe. Dokonanie zmian po kliknięciu na przycisk “submit/wyślij” nie jest możliwe.
Stypendium pokrywa częściowo lub w całości mój koszt udziału w rocznym Programie AMD. Czy to znaczy, że sam pokrywam koszty związane z podróżą do / z Warszawy w trakcie zaplanowanych sesji, koszt wizy, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia?
Tak, Państwo muszą sami pokryć koszty związane z przyjazdem i wyjazdem z/do Warszawy, koszty wizy, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendium pokrywa koszt udziału w Programie. Zawiera ono: 6 trzydniowe zjazdy w Warszawie, sesję warsztatową, sesję wyjazdową w Krakowie (w tym zakwaterowanie i wyżywienie) oraz wizyty studyjne w ambasadach i siedzibach instytucji.
Chcę ubiegać się o stypendium. Kiedy jest ostateczna data złożenia wniosku?
Termin składania wniosków w rekrutacji to 30 września 2018 r.
Kiedy mogę się spodziewać rezultatów mojej aplikacji?
Informacje o wynikach aplikacji stypendialnej zostaną przesłane za pośrednictwem e-mail do połowy października 2018 r.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.
Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej.
Fundacja Pułaskiego skupia ponad 40 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.
Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest także organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.
Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.
Misją Fundacji jest propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
Cele Fundacji to informowanie, propagowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie świadomości obywatelskiej i wartości demokratycznych, działalność na rzecz współpracy międzynarodowej, rozwijanie stosunków międzynarodowych, rozwijanie współpracy kulturalnej, społecznej i politycznej pomiędzy narodami i państwami.
XIV edycja
Michael Dembek
Tymoteusz Gurbin
Ewa Cichocka
Paweł Nowak
Mateusz Krawczyk
Annaliisa Jäme
Magdalena Linke-Koszek
Iryna Budz
XIII edycja
Ewa Cichocka
Michael Dembek
Tymoteusz Gurbin
Annaliisa Jäme
Mateusz Krawczyk
Magdalena Linke-Koszek
Wojciech Milewski
Paweł Nowak
Dominika Waksmundzka
XII edycja
Piotr Dubiński
Adam Krzykowski
Robert Mieczkowski
Aleksander Olech
Piotr Skowroński
XI edycja
Krisztina Aved
Sebastian Kęciek
Andrzej Kozłowski
Sabina Malinovska
Radmila Ożdżeńska
Dominika Proszowska
X edycja
Bartłomiej Czerkowski
Filip Deleżyński
Sabina Narloch
Aleksander Szojda
Artsiom Tkachuk
IX edycja
Monika Harach
Maciej Kawecki
Małgorzata Moch
Aleksandra Nowak
Justyna Tomalska
VIII edycja
Ryhor Astapenia
Judyta Latymowicz
Maksymilian Liszewski
Piotr Sadło
Joanna Strózik
Anna Godoj
VII edycja
Natalia Hapek
Izabela Miłosz
Weronika Możyłowska
Marta Powalisz
Jędrzej Trojanowski
Miłosz Janusz Zieliński
VI edycja
Filip Balcerzak
Wojciech Bartnik
Jagoda Dworek
Małgorzata Janusz
Michał Lipa
Marta Sayed
V edycja
IV edycja
Jacek Durkalec
Katarzyna Ewelina Dzierżyńska
Joanna Dzilińska
Przemysław Goderecki
Justyna Zapała