Zasady współpracy z partnerami biznesowymi

W Fundacji Pułaskiego głęboko wierzymy, że działalność organizacji pozarządowych musi opierać się na solidnych filarach etycznych, bez których nie jest możliwe efektywne wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Od początku swojego istnienia Fundacja Pułaskiego angażowała się w realizację licznych projektów o charakterze społecznym oraz badawczym. Fundacja Pułaskiego wychodzi także naprzeciw potrzebom administracji państwowej, organizując seminaria eksperckie oraz konferencje międzynarodowe, które stanowią platformę dialogu między przedstawicielami sektora publicznego, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Naszym zdaniem transparentność działalności organizacji pozarządowych oraz obiektywizm opracowywanych przez nie publikacji są niezbędne dla budowy obustronnego zaufania między administracją a trzecim sektorem.

Zważywszy na rosnącą potrzebę ustalenia przejrzystych zasad współpracy między instytutami analitycznymi oraz sektorem prywatnym w Europie Środkowo-Wschodniej przyjęliśmy kodeks etyczny Fundacji, który będzie stanowił ramy obecnej oraz przyszłej kooperacji z partnerami biznesowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy przekonani, że transparentność reguł współpracy przyczyni się do wypracowania obustronnych korzyści oraz wzmocnienia relacji partnerskich z sektorem prywatnym.

Mamy nadzieję, że przyjęte przez Fundację zasady nie tylko umocnią naszą pozycję jako solidnego i wiarygodnego partnera, ale również będą źródłem inspiracji dla polskich organizacji pozarządowych w budowie transparentnej i uczciwej współpracy z biznesem.

Zasady etyczne Fundacji Pułaskiego

 1. Niezależność – to priorytetowa wartość oraz podstawa działalności Fundacji Pułaskiego. Projekty realizowane przez Fundację mają przede wszystkim na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz wypracowanie obiektywnych rekomendacji dla decydentów – partnerzy biznesowi muszą uszanować wolność wypowiedzi ekspertów Fundacji niezależnie od własnych potrzeb marketingowych oraz interesów gospodarczych. Fundacja nie akceptuje działań partnerów, które mogłyby potencjalnie doprowadzić do wypaczenia badań prowadzonych przez Fundację, a w konsekwencji wypracowania rekomendacji sprzecznych z interesem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Obiektywizm – opracowywane przez Fundację analizy muszą spełnić szereg kryteriów, które weryfikowane są przez gremium niezależnych ekspertów współpracujących z Fundacją. Publikacje Fundacji oraz organizowane przez nią wydarzenia mają służyć realizacji misji Fundacji, przedstawiać stan faktyczny oraz prezentować różnorodne poglądy w danym obszarze. 
 1. Transparentność – współpraca z partnerami biznesowymi opiera się na zasadzie jawności źródeł finansowania poszczególnych przedsięwzięć. Partnerzy nie mogą wywierać nacisku na członków Fundacji w celu realizacji własnych potrzeb lub interesów, które stałyby w sprzeczności z misją oraz statutem Fundacji. Informacja o wsparciu finansowym udzielonym Fundacji jest umieszczona na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Pułaskiego. 
 1. Neutralność polityczna i światopoglądowa – Fundacja nie ma związków z żadną partią polityczną. Oceny działań polskich decydentów w dziedzinach, które należą do obszarów objętych badaniami Fundacji są pozbawione zabarwienia politycznego i opierają się jedynie na przesłankach merytorycznych. Tezy wygłaszane publicznie przez ekspertów współpracujących z Fundacją nie mogą godzić w przyjęte przez Fundację zasady. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za prywatne poglądy ekspertów.
 1. Rzetelność – tezy formułowane w opracowaniach wydawanych przez Fundację bazują na sprawdzonych, ogólnodostępnych źródłach. Najwyższa jakość publikacji zapewniona jest przez przyjęty w Fundacji proces wydawniczy, który uwzględnia konsultacje z ekspertami oraz środowiskiem akademickim, a także akceptację kluczowych dokumentów i publikacji przez Radę Fundacji. W projektach realizowanych przez Fundację wykluczamy możliwość wystąpienia konfliktu interesów – w badaniach uczestniczyć mogą jedynie eksperci, którzy nie są w jakiejkolwiek formie związani zawodowo lub w innej formie zależni od przedsiębiorstw reprezentujących analizowaną branżę.
 1. Odpowiedzialność – wszelkie działania Fundacji mają na celu realizację zapisów statutowych, tzn. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz opracowywanie niezależnych ekspertyz, które zawierają możliwe do implementacji rozwiązania oraz rekomendacje dla administracji publicznej.

Współpraca z ekspertami

Fundacja jest zainteresowana podjęciem współpracy z analitykami oraz naukowcami, chcącymi dołączyć do zespołu ekspertów FKP. Osoby te będą brały udział w opracowywaniu zleconych ekspertyz (także odpłatnie) oraz zabierały głos w mediach prezentując stanowisko Fundacji. Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie CV, wykazu dotychczasowych publikacji oraz wskazanie obszarów, w których się specjalizują. Całość proszę przesłać mailem na adres office@pulaski.pl, wpisując w temacie „Eksperci FKP”.

Zasady przyznawania patronatów przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego

 • Zgodnie ze swoimi celami statutowymi Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego może przyznać Honorowy patronat wydarzeniom wpisującym się w charakter misji i wartości głoszone przez FKP.
 • Patronat może być przyznany przede wszystkim przedsięwzięciom organizowanym dla dobra publicznego, na zasadach non-profit.
 • Honorowy patronat Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką międzynarodową, obronnością, cyberbezpieczeństwem i innymi obszarami działalności Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
 • Honorowy patronat może być przyznany dla przedsięwzięć o tematyce związanej z zakresem działalności Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz reprezentujących wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny.
 • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego nie obejmuje patronatem przedsięwzięć niezgodnych ze statutem lub polityką wizerunkową Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
 • W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego należy występować każdorazowo.
 • Przyznany patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

 

Procedura przyznawania patronatu przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego:

 • Wszystkie osoby/organizacje starające się o Honorowy patronat muszą wypełnić wniosek i złożyć go najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 • Do wniosku powinien zostać dołączony dokładny opis planowanego wydarzenia.
 • Aby wystąpić o Honorowy patronat wydarzenia, wymaganym jest:
  • Złożenie ostatecznego programu wydarzenia na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem;
  • Logo FKP zostanie przesłane mailem na adres zamieszczony we wniosku o Patronat.
 • Organizator zobowiązany jest ponadto dostarczyć Fundacji materiały promocyjne z logiem FKP (w wersji elektronicznej i druk).
 • Wszystkie materiały promocyjne zawierające logo FKP muszą zostać zaakceptowane zanim zostaną rozpowszechnione.
 • Po zakończeniu wydarzenia obowiązkiem organizatora jest:
  • Przedstawienie sprawozdania/raportu (w języku polskim i angielskim) nie później niż 2 tygodnie po wydarzeniu;
  • Dostarczenie zdjęć i materiałów promocyjnych.
 • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego rozpatrzy jedynie kompletne wnioski.
 • Odmowa objęcia patronatu przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego jest ostateczna.
 • FKP zastrzega sobie prawo do cofnięcia Honorowego patronatu. W takim wypadku organizatorzy zostaną powiadomieni drogą mailową lub listownie.
 • Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesyłać w formie listownej na adres: