Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

czym jest fkp

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest organizacją non-for-profit i niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

czym się zajmujemy

Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej.

WSF i Rycerz wolności

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.

baza ekspertów

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 60 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.

Wizja

Bezpieczna, liberalno-demokratyczna Polska w ramach zintegrowanego Zachodu, w stabilnym otoczeniu międzynarodowym.

Misja

Misją Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego jest umacnianie bezpieczeństwa Polski, promowanie integracji europejskiej i wartości demokratycznych oraz stabilnego, opartego na prawie międzynarodowym i pokojowych stosunkach ładu międzynarodowego  poprzez inspirowanie i wpływanie na debatę publiczną i procesy decyzyjne.

Wartości

Nadrzędnymi wartościami dla Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego są wartości, przyświecające jej patronowi, czyli wolność, sprawiedliwość, demokracja.

W swojej codziennej działalności Fundacja kieruje się takimi zasadami jak:

Niezależność – to priorytetowa wartość oraz podstawa działalności Fundacji Pułaskiego. Projekty realizowane przez Fundację mają przede wszystkim na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz wypracowanie obiektywnych rekomendacji dla decydentów

Obiektywizm – opracowywane przez Fundację analizy muszą spełnić szereg kryteriów, które weryfikowane są przez gremium niezależnych ekspertów współpracujących z Fundacją. Publikacje Fundacji oraz organizowane przez nią wydarzenia mają służyć realizacji misji Fundacji, przedstawiać stan faktyczny oraz prezentować różnorodne poglądy w danym obszarze.

Apartyjność i neutralność światopoglądowa – Fundacja nie ma związków z żadną partią polityczną. Oceny działań polskich decydentów w dziedzinach, które należą do obszarów objętych badaniami Fundacji są pozbawione zabarwienia politycznego i opierają się jedynie na przesłankach merytorycznych. Tezy wygłaszane publicznie przez ekspertów współpracujących z Fundacją nie mogą godzić w przyjęte przez Fundację zasady. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za prywatne poglądy ekspertów.

Szacunek i otwartość na dialog – Fundacja Pułaskiego szanuje wszystkie poglądy i opinie wyrażane w granicach prawa i wolności słowa. Fundacja zaprasza do dialogu i udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach osoby reprezentujące różne poglądy polityczne i światopogląd.

Rzetelność – tezy formułowane w opracowaniach wydawanych przez Fundację bazują na sprawdzonych, ogólnodostępnych źródłach. Najwyższa jakość publikacji zapewniona jest przez przyjęty w Fundacji proces wydawniczy, który uwzględnia konsultacje z ekspertami oraz środowiskiem akademickim, a także akceptację kluczowych dokumentów i publikacji przez Radę Fundacji. W projektach realizowanych przez Fundację wykluczamy możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Odpowiedzialność – wszelkie działania Fundacji mają na celu realizację zapisów statutowych, tzn. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz opracowywanie niezależnych ekspertyz, które zawierają możliwe do implementacji rozwiązania oraz rekomendacje dla administracji publicznej.

Transparentność – Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego opiera swoją działalność na pełnej transparentności w zakresie działalności i finansowania. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji dostępne są publicznie.

Cele strategiczne Fundacji Pułaskiego na lata 2017-2021

  1. Silna demokracja i rządy prawa w Polsce
  2. Współpraca transatlantycka i integracja europejska
  3. Współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza w obszarze zadań z zakresu kolektywnej obrony i wzmacnianie obecności Sojuszu na terytorium Polski
  4. Silne i sprawne Sił Zbrojnych RP, których rozwój oparty jest na właściwym finansowaniu oraz planowaniu i konsekwentnym realizowania planów modernizacyjnych
  5. Polityka otwartych drzwi w strukturach zachodnich, zwłaszcza w kontekście Ukrainy i Gruzji
  6. Polska jako wiarygodny podmiot na scenie międzynarodowej, z silną pozycją w organizacjach międzynarodowych
  7. Aktywna polityka Polski i większe zaangażowanie w  rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych oraz kwestie pokoju i stabilizacji 
  8. Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych
  9. Świadomość społeczna w zakresie nowych zagrożeń, m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa i dezinformacji

Kontakt dla mediów