INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH NEWSLETTERA:

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000233247, tel.: 22 378 11 95, email: office@pulaski.pl (Fundacja).

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Stosowane skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego informacje o bieżącej działalności oraz nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego | 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ust. 2 UŚUDE (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, instytucja, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email

 • Wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych| 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest badanie sposobu korzystania z usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników)

Dane osobowe: imię, nazwisko, kraj, stanowisko, instytucja, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email

Wycofywanie zgody:

W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody.

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym wybrane usługi  na rzecz Fundacji (usługi prawne, marketingowe, reklamowe, informatyczne, logistyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług)

Przekazywanie danych do państw spoza EOG:

Stosowany skrót: EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z faktem współpracy Fundacji z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: Stany Zjednoczone, Kanada.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Fundacja stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Fundacji (do wglądu).

Okres przechowywania:

 • W celu przesyłania informacji handlowej (newsletter) na podany adres email – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody
 • W celach statystycznych, analitycznych i raportowych – [nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody]

Twoje uprawnienia:

Stosowany skrót:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  • dostępu do treści Twoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundacje
  • żądania sprostowania Twoich danych osobowych
   (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą
  • żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO); Fundacja ma prawo odmówić usunięcia danych
   w wypadkach określonych przez prawo
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania
  • do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez Fundacje danych osobowych przekazanych przez Ciebie do Ciebie lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie wskazanej w niniejszej informacji zgody
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją
  • Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Fundacją za pomocą dowolnego środka komunikacji:

  wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO)

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia wobec Ciebie przez Fundacje usługi newslettera.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością otrzymywania newslettera od Fundacji zawierającego informacje dotyczące Fundacji i partnerów Fundacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego (Fundacja), w tym zasady, zabezpieczenia
i prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem tych danych.

Fundacja ma na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa swoim Użytkownikom poprzez przetwarzanie danych w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność, w tym ochronę przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych a także ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika i do sprzętu służącego do ich przetwarzania oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.

Fundacja stosuje odpowiednie środki, aby zbierane i przetwarzane dane osobowe były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, do których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z działalnością prowadzoną przez Fundację.

1.2 Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tutaj Użytkowniku). Szczegółowy wykaz danych osobowych Użytkowników zbieranych i przetwarzanych przez Fundacje znajduje się w pkt 3.1 Polityki Prywatności.

1.3 Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000233247, numer telefonu: 22 378 11 95, adres email: office@pulaski.pl.

1.4 Dane osobowe Użytkowników, określone w pkt 3.1 Polityki Prywatności, są zbierane i przetwarzane przez Fundację wyłącznie w celach wskazanych w pkt 3.1.

1.5 W momencie uzyskania dostępu do Usług przez Użytkownika lub rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika, Użytkownik wyraża dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w Polityce Prywatności w celach określonych w pkt 3.1.

1.6 Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać, poprzez przesłanie oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres: office@pulaski.pl, swoją zgodę, o której mowa w pkt 1.5 powyżej. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego Fundacja dokonywała na podstawie zgody, przed jej wycofaniem przez Użytkownika.

2 DEFINICJE

Administrator

oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (tutaj Fundacja).

Cookies

pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane  m.in. do korzystania z różnych Usług Fundacja oraz do rozpoznania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu.

Polityka Prywatności

oznacza niniejszy dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, przeglądania oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Fundacja.

Fundacja

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, NIP: 9512164270, zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233247,

Usługa

oznacza produkty Fundacji udostępnione dla Użytkowników, w tym stronę internetową www.pulaski.pl  i inne należące do Fundacji usługi znajdujące się w ofercie Fundacji, w tym w szczególności usługę informowania o wydarzeniach Fundacji oraz usługę newslettera.

Użytkownik

oznacza osobę fizyczną działającą w imieniu własnym lub podmiotu, w którym jest (niezależnie od podstawy prawnej) zatrudniona, która korzysta z Usług.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

UŚUDE

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3 ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Fundacja zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

3.1.1 Przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego informacje o bieżącej działalności oraz nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego (6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 UŚUDE – za zgodą) Przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, instytucja, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email;

3.1.2 Wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych (6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest badanie sposobu korzystania z usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników)) Przetwarzane dane osobowe: imię, adres email;

3.1.3 Przeprowadzenia procesu rejestracji, zapraszania i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundacje im. Kazimierza Pułaskiego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą)Oznacza to w szczególności:

a) tworzenie listy uczestników;

b) przeprowadzenie rejestracji w celu umożliwienia uczestnictwa;

c) realizacja programu.

Przetwarzane dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, kraj zamieszkania, stanowisko, instytucja, dane rachunkowe, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek utrwalony na fotografii;

3.1.4 Archiwizacji danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora)Przetwarzane dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, kraj zamieszkania, stanowisko, instytucja, dane rachunkowe, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek utrwalony na fotografii.

3.2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

3.3 Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom współpracującym lub świadczącym wybrane usługi  na rzecz Fundacji (usługi prawne, marketingowe, reklamowe, informatyczne, logistyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).

3.4 W związku z faktem współpracy Fundacji z jej podmiotami powiązanymi, współpracującymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: Stany Zjednoczone, Kanada.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Fundacja stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Fundacji (do wglądu).

3.5 W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Fundacja bez zbędnej zwłoki, a w miarę możliwości nie później niż 72h po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza naruszenie właściwemu organowi nadzorczemu. W sytuacji, gdy naruszenie danych osobowych Użytkownika może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej, Fundacja bez zbędnej zwłoki zawiadamia Użytkownika, którego dane dotyczą, o takim naruszeniu

3.6 Fundacja jest zobowiązany dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

4 ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1 W celu niedopuszczenia do nieupoważnionego lub bezprawnego dostępu do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, Fundacja korzysta
z odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa. Do ochrony danych stosowana jest technologia SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Socket) przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet oraz zapory sieciowe (tzw. firewalls).

4.2 Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają Administrator i osoby upoważnione przez Administratora, które zobowiązały się do zachowania poufności tych danych.

4.3 Fundacja prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

4.4 Dane osobowe przekazane Fundacji są przechowywane przez okres wymagany do celów,
w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.

5 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. Każdorazowo w przypadku woli skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Użytkownik może kierować żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej office@pulaski.pl

5.2 Administrator jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu ułatwienie Użytkownikowi wykonywanie jego prawa dostępu do danych osobowych. Administrator jest zwolniony z tego obowiązku w sytuacji, w której nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

5.3 Administrator jest zobowiązany, w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, udzielić Użytkownikowi, którego dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika dotyczącego jego prawa dostępu do danych osobowych, prawa sprostowania
i usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania, obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące. W przypadku przedłużenia terminu, Administrator jest zobowiązany, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformować Użytkownika, którego dane dotyczą o takim przedłużeniu wraz z podaniem jego przyczyn.

6 PLIKI COOKIES

6.1 Korzystanie z Usług Fundacji może wiązać się z koniecznością korzystania z Cookies instalowanych na urządzeniu Użytkownika.

6.2 Cookies umożliwiają precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby Użytkownika i dzięki temu oferować mu Usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

6.3 Cookies wykorzystywane są także do celów:

a) statystycznych,

b) marketingowych lub promocyjnych.

6.4 Użytkownik może nie wyrazić zgody lub w każdym czasie zrezygnować z umieszczania Cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania
i przechowywania Cookies w przeglądarce internetowej.

6.5 Wyłączenie Cookies może doprowadzić do utrudnienia a nawet utraty możliwości korzystania
z niektórych Usług.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej www.pulaski.pl
w terminie co najmniej 3 dni przed wejściem zmiany w życie.

7.2 Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone na stronach internetowych należących do Fundacji, które kierują i umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście
do stron internetowych znajdujących się poza stronami internetowymi należącymi do Fundacji. W związku z powyższym, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.

7.3 Usługi Fundacji nie są kierowane do osób, które nie ukończyły 13 roku życia. W przypadku, gdy dojdzie do pozyskania danych osobowych, bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, od osoby nie spełniającej kryteria wieku określonego w zdaniu poprzednim, Fundacja zobowiązuje się usunąć takie dane niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozyskaniu bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego danych osobowych osoby poniżej 13 roku życia.

7.4 Pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą kierować do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej office@pulaski.pl

7.5 Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 24maja 2018.