INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH NEWSLETTERA:

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000233247, tel.: 22 378 11 95, email: office@pulaski.pl (Fundacja).

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Stosowane skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego informacje o bieżącej działalności oraz nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego | 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ust. 2 UŚUDE (za Twoją zgodą)

Dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, instytucja, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email

 • Wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych| 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest badanie sposobu korzystania z usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników)

Dane osobowe: imię, nazwisko, kraj, stanowisko, instytucja, numer telefonu, adres zamieszkania, adres email

Wycofywanie zgody:

W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody.

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym wybrane usługi  na rzecz Fundacji (usługi prawne, marketingowe, reklamowe, informatyczne, logistyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług)

Przekazywanie danych do państw spoza EOG:

Stosowany skrót: EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z faktem współpracy Fundacji z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: Stany Zjednoczone, Kanada.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Fundacja stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Fundacji (do wglądu).

Okres przechowywania:

 • W celu przesyłania informacji handlowej (newsletter) na podany adres email – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody
 • W celach statystycznych, analitycznych i raportowych – [nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody]

Twoje uprawnienia:

Stosowany skrót:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  • dostępu do treści Twoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundacje
  • żądania sprostowania Twoich danych osobowych
   (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą
  • żądania usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO); Fundacja ma prawo odmówić usunięcia danych
   w wypadkach określonych przez prawo
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania
  • do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez Fundacje danych osobowych przekazanych przez Ciebie do Ciebie lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie wskazanej w niniejszej informacji zgody
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją
  • Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Fundacją za pomocą dowolnego środka komunikacji:

  wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO)

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia wobec Ciebie przez Fundacje usługi newslettera.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością otrzymywania newslettera od Fundacji zawierającego informacje dotyczące Fundacji i partnerów Fundacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ FUNDACJĘ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (FKP) OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW I ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W WYDARZENIACH I PROGRAMACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FKP

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, KRS: 0000233247, tel.: 22 378 11 95, email: office@pulaski.pl (Fundacja lub FKP).

Kontakt z Fundacją w zakresie przetwarzanych danych osobowych zainteresowanych udziałem i uczestników w programach i wydarzeniach Fundacji jest możliwy pod adresem e-mail office@pulaski.pl lub numerem telefonu: +48 22 378 11 97.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Stosowane skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przeprowadzenie naboru i realizacja wydarzenia FKP | 6 ust. 1 lit. a) RODO (za zgodą)

 

 • tworzenie listy osób zaproszonych
  • Dane osobowe:   imię, nazwisko, adres zamieszkania,  adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy/instytucji
 • przeprowadzenie rejestracji w celu umożliwienia uczestnictwa
  • Dane osobowe:   imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy/instytucji, wizerunek (utrwalony na fotografii)
 • realizacja wydarzenia
  • Dane osobowe:   imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy/instytucji, wizerunek (utrwalony na fotografii)
 • archiwizacja danych (w szczególności w postaci list obecności) |6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora)
  • Dane osobowe:    imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)
 • wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych| 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest badanie sposobu korzystania z usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników)
  • Dane osobowe:    imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)

 

 

Przeprowadzenie naboru i realizacja programów FKP | 6 ust. 1 lit. a) RODO (za zgodą)

 • tworzenie listy uczestników
  • Dane osobowe:   imię, nazwisko, adres zamieszkania,  adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku
 • przeprowadzenie rejestracji w celu umożliwienia uczestnictwa
  • Dane osobowe:   imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy/instytucji, wizerunek (utrwalony na fotografii)
 • realizacja programu
  • Dane osobowe:   imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, stanowisko, nazwa firmy/instytucji, wizerunek (utrwalony na fotografii)
 • archiwizacja danych (w szczególności w postaci list obecności) |6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora)
  • Dane osobowe:    imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)
 • wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych| 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest badanie sposobu korzystania z usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników)
  • Dane osobowe:    imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, nazwa firmy/instytucji, dane do rachunku, wizerunek (utrwalony na fotografii)

Kategorie odbiorców:

 • Dane osobowe osób zainteresowanych i biorących udział w wydarzeniach i programach mogą być przekazane:
  • upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom FKP,
  • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz FKP (usługi księgowe, prawne, organizacyjne) – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług, podmiotom publicznym, w szczególności w celu przeprowadzenia kontroli i innych celach normowanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Okres przechowywania:

 • W celu realizacji naboru na wydarzenia i programy FKP – do czasu zakończenia naboru
 • W celu rejestracji i realizacji wydarzeń i programów FKP – do czasu zakończenia realizacji działań związanych z wydarzeniem lub programem (nie dłużej niż przez 5 lat od daty zakończenia udziału w wydarzeniu lub programie)
 • W celach księgowych lub podatkowych, związanych
  z wykonywaniem obowiązków prawnych FKP dotyczących realizacji wydarzeń lub programów
  FKP – przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
 • W celu archiwizacji dokumentów – do czasu zakończenia realizacji działań związanych z wydarzeniem lub programem (nie dłużej niż przez 5 lat od daty zakończenia udziału w wydarzeniu lub programie)
 • W celach statystycznych, analitycznych i raportowych – do czasu zakończenia realizacji działań związanych z wydarzeniem lub programem (nie dłużej niż przez 5 lat od daty zakończenia udziału w wydarzeniu lub programie)

Uprawnienia osoby zainteresowanej wydarzeniem lub programem i osoby biorącej udział w wydarzeniu lub programie FKP dotyczące przetwarzania jej danych osobowych:

Stosowany skrót:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

   • Osoba zainteresowana wydarzeniem lub programem i osoba biorąca udział w wydarzeniu lub programie FKP posiada następujące uprawnienia dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, realizowane przez kontakt z FKP za pomocą dowolnego środka komunikacji:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jej danych osobowych przetwarzanych przez FKP,
  • żądania sprostowania jej danych osobowych
   (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą,
  • żądania usunięcia jej danych osobowych (art. 17 RODO); FKP ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,
  • żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,
  • do przenoszenia jej danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez FKP danych osobowych przekazanych FKP przez osobę zainteresowaną wydarzeniem lub programem i osobę biorącą udział w wydarzeniu lub programie FKP do niej samej lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez  osobę zainteresowaną wydarzeniem lub programem i osobę biorącą udział w wydarzeniu lub programie FKP jej danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym na wydarzenia i programy FKP jest niezbędne do udziału w wydarzeniach i programach FKP

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w naborze na wydarzenia i programy FKP oraz udziału wydarzeniach i programach FKP.

Cofnięcie zgody:

Osoba zainteresowana wydarzeniem lub programem i osoba biorącą udział w wydarzeniu lub programie FKP ma możliwość cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z FKP za pomocą dowolnego środka komunikacji.

Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody. FKP jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych osoby zainteresowanej wydarzeniem lub programem i osoby biorącej udział w wydarzeniu lub programie FKP po cofnięciu zgody, jeśli dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania, wyłącznie w celach objętych tą podstawą prawną.