Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) jest jednym z czołowym polskich think-tanków, który od prawie 20 lat specjalizuje się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym.

Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowane rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego. Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz przestrzeni postsowieckiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 50 ekspertów i jest wydawcą analiz w cyklach: Komentarz Pułaskiego, Pulaski Policy Paper oraz Raport Pułaskiego. Od 2005 roku Fundacja przyznaje nagrodę Rycerz Wolności dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promowania wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Jest też inicjatorem oraz organizatorem największego w regionie wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego – Warsaw Security Forum. Od 2017 roku prowadzi również polski oddział międzynarodowej sieci networkingowej Women in International Security Poland (WIIS Poland).

W 2022 roku, w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę, wraz z grupą aktywistów ukraińskich, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego była współzałożycielem Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy (ICUV). Centrum ma na celu projektowanie i wdrażanie oddolnych, międzynarodowych kampanii rzeczniczych wspierających ukraiński wysiłek wojenny, odbudowę powojenną kraju, jak i rozliczenie rosyjskich zbrodni wojennych.

FKP od lat z powodzeniem utrzymuje swoją pozycję we wpływowym rankingu Global Go To Think Tank Index prowadzonym przez University of Philadelphia. W 2020 roku, Fundacja znalazła się na 1 miejscu listy think tanków w Polsce w kategorii Top Defense and National Security. Ponadto, FKP zajęła 2 miejsce wśród wszystkich polskich think tanków oraz ogólnie 22 miejsce w kategorii Top Think Tanks 2020 w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest laureatem nagrody “Think Tank Awards 2017” w kategorii „Best EU International Affairs think tank” przyznawaną przez brytyjski magazyn “Prospect”.

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.

Dbając o najwyższy standard i jakość prowadzonych działań oraz ceniąc rzetelność pracy analitycznej, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zobowiązuje swoich pracowników i współpracowników do przestrzegania Europejskiego Kodeksu Postępowania w Zakresie Rzetelności Badawczej z 2023 roku.

NASZE WARTOŚCI

Nadrzędnymi wartościami dla Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego są wartości, przyświecające jej patronowi, czyli wolność, sprawiedliwość, demokracja.

W swojej codziennej działalności Fundacja kieruje się takimi zasadami jak:

Niezależność – to priorytetowa wartość oraz podstawa działalności Fundacji Pułaskiego. Projekty realizowane przez Fundację mają przede wszystkim na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz wypracowanie obiektywnych rekomendacji dla decydentów

Obiektywizm – opracowywane przez Fundację analizy muszą spełnić szereg kryteriów, które weryfikowane są przez gremium niezależnych ekspertów współpracujących z Fundacją. Publikacje Fundacji oraz organizowane przez nią wydarzenia mają służyć realizacji misji Fundacji, przedstawiać stan faktyczny oraz prezentować różnorodne poglądy w danym obszarze.

Apartyjność i neutralność światopoglądowa – Fundacja nie ma związków z żadną partią polityczną. Oceny działań polskich decydentów w dziedzinach, które należą do obszarów objętych badaniami Fundacji są pozbawione zabarwienia politycznego i opierają się jedynie na przesłankach merytorycznych. Tezy wygłaszane publicznie przez ekspertów współpracujących z Fundacją nie mogą godzić w przyjęte przez Fundację zasady. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za prywatne poglądy ekspertów.

Szacunek i otwartość na dialog – Fundacja Pułaskiego szanuje wszystkie poglądy i opinie wyrażane w granicach prawa i wolności słowa. Fundacja zaprasza do dialogu i udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach osoby reprezentujące różne poglądy polityczne i światopogląd.

Rzetelność – tezy formułowane w opracowaniach wydawanych przez Fundację bazują na sprawdzonych, ogólnodostępnych źródłach. Najwyższa jakość publikacji zapewniona jest przez przyjęty w Fundacji proces wydawniczy, który uwzględnia konsultacje z ekspertami oraz środowiskiem akademickim, a także akceptację kluczowych dokumentów i publikacji przez Radę Fundacji. W projektach realizowanych przez Fundację wykluczamy możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Odpowiedzialność – wszelkie działania Fundacji mają na celu realizację zapisów statutowych, tzn. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz opracowywanie niezależnych ekspertyz, które zawierają możliwe do implementacji rozwiązania oraz rekomendacje dla administracji publicznej.

Transparentność – Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego opiera swoją działalność na pełnej transparentności w zakresie działalności i finansowania. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji dostępne są publicznie.

Cele strategiczne Fundacji Pułaskiego na lata 2017-2024

  1. Silna demokracja i rządy prawa w Polsce
  2. Współpraca transatlantycka i integracja europejska
  3. Współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza w obszarze zadań z zakresu kolektywnej obrony i wzmacnianie obecności Sojuszu na terytorium Polski
  4. Silne i sprawne Sił Zbrojnych RP, których rozwój oparty jest na właściwym finansowaniu oraz planowaniu i konsekwentnym realizowania planów modernizacyjnych
  5. Polityka otwartych drzwi w strukturach zachodnich, zwłaszcza w kontekście Ukrainy i Gruzji
  6. Polska jako wiarygodny podmiot na scenie międzynarodowej, z silną pozycją w organizacjach międzynarodowych
  7. Aktywna polityka Polski i większe zaangażowanie w  rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych oraz kwestie pokoju i stabilizacji
  8. Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw surowców energetycznych
  9. Świadomość społeczna w zakresie nowych zagrożeń, m.in. z zakresu cyberbezpieczeństwa i dezinformacji