Norwegia i Polska w zmieniającym się krajobrazie bezpieczeństwa

 

Celem projektu jest rozwinięcie pogłębionej wiedzy na temat wyzwań, ryzyk i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, przed którymi stoją Polska i Norwegia w ich strategicznym otoczeniu po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Pełnoskalowa wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest wydarzeniem przełomowym, które zmieniło postrzeganie bezpieczeństwa zarówno w najbliższym sąsiedztwie, jak i w szerszym kontekście europejskim i transatlantyckim. Zarówno Polska, jak i Norwegia graniczą z coraz bardziej asertywną Rosją i są państwami frontowymi NATO na wschodniej flance.

Projekt ma na celu przeprowadzenie porównawczego badania narodowych, polskich i norweskich, postrzegań bezpieczeństwa oraz wpływu, jaki rosyjska inwazja na Ukrainę miała na te postrzegania.

Realizacja tego wspólnego polsko-norweskiego projektu, mapującego narodowe percepcje zmieniającego się krajobrazu bezpieczeństwa, który ma poważne implikacje dla polityk narodowych, ale także dla współpracy w ramach organizacji międzynarodowych, których członkami są Polska i Norwegia, dostarczy ważnych informacji dla procesu decyzyjnego w obu krajach.

Celem jest pomoc krajowym decydentom w lepszej koordynacji ich polityk na różnych forach międzynarodowych. Współpraca ta będzie również wsparciem dla krajowych i międzynarodowych interesariuszy odpowiedzialnych za formułowanie i realizację polityk bezpieczeństwa i zagranicznych oraz dostarczy lepszych narzędzi do przeciwdziałania wyzwaniom i radzenia sobie z ryzykami i zagrożeniami spowodowanymi agresywnym zachowaniem Rosji w obszarach o strategicznym znaczeniu zarówno dla narodowych polityk Polski i Norwegii, jak i dla polityk organizacji międzynarodowych, których członkami są Polska i Norwegia lub z którymi są powiązane w inny sposób.

Specyficzne cele projektu obejmują następujące zadania:

  1. Ocena i porównanie wyzwań bezpieczeństwa na Dalekiej Północy i wzdłuż wschodniej flanki NATO w Europie Środkowej na polskiej granicy z Rosją w obwodzie kaliningradzkim, Białorusią i Ukrainą w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej.
  2. Identyfikacja wspólnych wzorców działań wojskowych i obronnych prowadzonych przez Federację Rosyjską w obu regionach oraz dostarczenie opartej na dowodach oceny, jak Rosja wykorzystuje swoją obecność w tych dwóch regionach jako sposób na projekcję różnych typów siły poza swoje granice.
  3. Porównanie i analiza wpływu rosyjskiego rozbudowywania sił zbrojnych i działalności w Arktyce/Dalekiej Północy oraz w Europie Środkowej (Kaliningrad i Białoruś) na bezpieczeństwo Norwegii i Polski.
  4. Identyfikacja, jakie inne narzędzia niż wojskowe są używane przez Federację Rosyjską do projekcji swojej siły w regionie i jakie krajowe i międzynarodowe środki powinny być wdrożone, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom tych rosyjskich nie-militarnych działań szkodliwych.
  5. Ocena wpływu środków odstraszania przyjętych przez NATO w północnej i środkowoeuropejskiej części wschodniej flanki w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę i jak te środki wpływają na bezpieczeństwo Norwegii i Polski.
  6. Badanie szerszych geopolitycznych i geoekonomicznych implikacji zaangażowania innych wielkich mocarstw, przede wszystkim Chin, w obu regionach.
  7. Propozycja rekomendacji dla decydentów w Norwegii, Polsce i NATO.