Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem, działającym na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, niepowiązanym z żadnym rządem, instytucją państwową czy przedsiębiorstwem. Fundacja nie przyjmuje środków finansowych od rządów żadnych państw, z wyjątkiem standardowych grantów, o które mogą ubiegać się wszystkie instytucje o podobnym profilu działalności. Fundacja finansuje swoją działalność z grantów przyznawanych przez różnego rodzaju fundusze bądź polskie i międzynarodowe instytucje na konkretne projekty oraz dzięki dobroczynności szeregu przedsiębiorstw wspierających naszą działalność, a także – w mniejszym stopniu – poprzez datki osób prywatnych. Wszystkie podmioty lub osoby wspierające finansowo projekty Fundacji muszą respektować przyjętą przez Fundację Politykę swobody intelektualnej i współpracy z partnerami i sponsorami opisaną poniżej.

Polityka swobody intelektualnej i współpracy z partnerami i sponsorami

W Fundacji Pułaskiego głęboko wierzymy, że działalność organizacji pozarządowych musi opierać się na solidnych filarach etycznych, bez których nie jest możliwe efektywne wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Od początku swojego istnienia Fundacja Pułaskiego angażowała się w realizację licznych projektów o charakterze społecznym oraz badawczym. Fundacja Pułaskiego wychodzi także naprzeciw potrzebom administracji państwowej, organizując seminaria eksperckie oraz konferencje międzynarodowe, które stanowią platformę dialogu między przedstawicielami sektora publicznego, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Naszym zdaniem transparentność działalności organizacji pozarządowych oraz obiektywizm opracowywanych przez nie publikacji są niezbędne dla budowy obustronnego zaufania między administracją a trzecim sektorem.

Zważywszy na rosnącą potrzebę ustalenia przejrzystych zasad współpracy między instytutami analitycznymi oraz sektorem prywatnym w Europie Środkowo-Wschodniej przyjęliśmy kodeks etyczny Fundacji, który będzie stanowił ramy obecnej oraz przyszłej kooperacji z partnerami biznesowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy przekonani, że transparentność reguł współpracy przyczyni się do wypracowania obustronnych korzyści oraz wzmocnienia relacji partnerskich z sektorem prywatnym.

Mamy nadzieję, że przyjęte przez Fundację zasady nie tylko umocnią naszą pozycję jako solidnego i wiarygodnego partnera, ale również będą źródłem inspiracji dla polskich organizacji pozarządowych w budowie transparentnej i uczciwej współpracy z biznesem.

Zasady etyczne Fundacji Pułaskiego

 • Niezależność – to priorytetowa wartość oraz podstawa działalności Fundacji Pułaskiego. Projekty realizowane przez Fundację mają przede wszystkim na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz wypracowanie obiektywnych rekomendacji dla decydentów
 • Obiektywizm – opracowywane przez Fundację analizy muszą spełnić szereg kryteriów, które weryfikowane są przez gremium niezależnych ekspertów współpracujących z Fundacją. Publikacje Fundacji oraz organizowane przez nią wydarzenia mają służyć realizacji misji Fundacji, przedstawiać stan faktyczny oraz prezentować różnorodne poglądy w danym obszarze.
 • Apartyjność i neutralność światopoglądowa – Fundacja nie ma związków z żadną partią polityczną. Oceny działań polskich decydentów w dziedzinach, które należą do obszarów objętych badaniami Fundacji są pozbawione zabarwienia politycznego i opierają się jedynie na przesłankach merytorycznych. Tezy wygłaszane publicznie przez ekspertów współpracujących z Fundacją nie mogą godzić w przyjęte przez Fundację zasady. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za prywatne poglądy ekspertów.
 • Szacunek i otwartość na dialog – Fundacja Pułaskiego szanuje wszystkie poglądy i opinie wyrażane w granicach prawa i wolności słowa. Fundacja zaprasza do dialogu i udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach osoby reprezentujące różne poglądy polityczne i światopogląd.
 • Rzetelność – tezy formułowane w opracowaniach wydawanych przez Fundację bazują na sprawdzonych, ogólnodostępnych źródłach. Najwyższa jakość publikacji zapewniona jest przez przyjęty w Fundacji proces wydawniczy, który uwzględnia konsultacje z ekspertami oraz środowiskiem akademickim, a także akceptację kluczowych dokumentów i publikacji przez Radę Fundacji. W projektach realizowanych przez Fundację wykluczamy możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
 • Odpowiedzialność – wszelkie działania Fundacji mają na celu realizację zapisów statutowych, tzn. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz opracowywanie niezależnych ekspertyz, które zawierają możliwe do implementacji rozwiązania oraz rekomendacje dla administracji publicznej.
 • Transparentność – Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego opiera swoją działalność na pełnej transparentności w zakresie działalności i finansowania. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji dostępne są publicznie.

Sponsorzy i darczyńcy Fundacji

W latach 2015-2019  podmioty, które wsparły finansowo projekt badawczy lub wydarzenie w ramach działalności Fundacji, zgodnie z polityką swobody intelektualnej FKP, obejmowały:

 • Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
 • NATO’s Public Diplomacy Division
 • Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Airbus
 • BAE Systems
 • Bell Helicopter
 • Boeing
 • DCNS
 • EuroCloud Poland
 • Eurofighter
 • Kochański, Zięba i Partnerzy
 • Kongsberg
 • Lockheed Martin
 • Leonardo
 • MBDA
 • MEADS Interntional
 • Northrop Grumman
 • Nouveau
 • Oracle
 • PGNiG
 • Polska Grupa Zbrojeniowa
 • Prospect Incubator
 • PZU SA
 • Raytheon  Company
 • Saab Technologies
 • Teldat
 • TKMS
 • WB Electronics
 • Fundusze Norweskie