Rozpoczęta w 1989 roku transformacja ustrojowa państwa polskiego postępuje bardzo dynamicznie, zaś kolejne jej sukcesy można odnotować również w zakresie polityki zagranicznej. Główne jej priorytety nakreślone jeszcze przez ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, czyli wejście Polski do struktur transatlantyckich oraz integracja z Unią Europejską zostały zrealizowane. Jest to niewątpliwie sukces wszystkich rządów III Rzeczypospolitej.

Kierunki i cele polskiej polityki zagranicznej po roku 2004 stają się polem do licznych dyskusji i ważnym jest, aby uczestniczyły w niej jak najliczniejsze grona. Czymże była by owa dyskusja bez udziału młodych intelektualistów, którzy sumiennie kształcą się, aby w niedługiej przyszłości przynosić chlubę polskiej dyplomacji.

Obecnie nasza polityka zagraniczna jest determinowana głównie poprzez wejście Polski do Unii Europejskiej i rozwój stosunków transatlantyckich, jak również przez nasze zaangażowanie w stabilizację Iraku oraz zagrożenia wiążące się z międzynarodowym terroryzmem.

Owe zaangażowanie Polski w wymiarze pozaeuropejskim sprawia, iż powinniśmy znaleźć odpowiedź na kilka istotnych pytań: jaką rolę chcemy odgrywać w Europie? Jak w tym kontekście powinny wyglądać nasze stosunki z USA oraz nasze zaangażowanie w struktury NATO? Czy jesteśmy przygotowani na odparcie zagrożeń terrorystycznych? Podobnych pytań można postawić wiele, zaś ich wspólny mianownik nazwałbym „Polska w NATO i Unii Europejskiej – nowe priorytety polskiej polityki zagranicznej”, tak jak brzmi tytuł niniejszej publikacji.

Książka ta powstała jako głos w szerokiej dyskusji nad kształtem nowych kierunków i celów polskiej polityki zagranicznej i mam nadzieję, iż zostanie przychylnie przyjęta przez Czytelników. Wierzę, iż stanie się ona kolejnym impulsem do uważnego przeanalizowania naszej obecnej pozycji geopolitycznej oraz dalszego zabiegania o stabilny rozwój polskiej polityki zagranicznej.

red. Katarzyna Pisarska i Zbigniew Pisarski, Warszawa 2004, Wydawca: Forum Młodych Dyplomatów