Polityka swobody intelektualnej i współpracy z partnerami i sponsorami

W Fundacji Pułaskiego głęboko wierzymy, że działalność organizacji pozarządowych musi opierać się na solidnych filarach etycznych, bez których nie jest możliwe efektywne wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Od początku swojego istnienia Fundacja Pułaskiego angażowała się w realizację licznych projektów o charakterze społecznym oraz badawczym. Fundacja Pułaskiego wychodzi także naprzeciw potrzebom administracji państwowej, organizując seminaria eksperckie oraz konferencje międzynarodowe, które stanowią platformę dialogu między przedstawicielami sektora publicznego, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Naszym zdaniem transparentność działalności organizacji pozarządowych oraz obiektywizm opracowywanych przez nie publikacji są niezbędne dla budowy obustronnego zaufania między administracją a trzecim sektorem.

Wartości etyczne stanowiące fundament działalności Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

  • Niezależność. To priorytetowa wartość oraz podstawa działalności Fundacji. Projekty realizowane przez Fundację mają przede wszystkim na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz wypracowanie obiektywnych rekomendacji dla decydentów.
  • Obiektywizm. Opracowywane przez Fundację analizy muszą spełnić szereg kryteriów, które weryfikowane są przez gremium niezależnych ekspertów współpracujących z Fundacją. Publikacje Fundacji oraz organizowane przez nią wydarzenia mają służyć realizacji misji Fundacji, przedstawiać stan faktyczny oraz prezentować różnorodne poglądy w danym obszarze.
  • Apartyjnośći neutralność światopoglądowa. Fundacja nie ma związków z żadną partią polityczną. Oceny działań polskich decydentów w dziedzinach, które należą do obszarów objętych badaniami Fundacji są pozbawione zabarwienia politycznego i opierają się jedynie na przesłankach merytorycznych. Tezy wygłaszane publicznie przez ekspertów współpracujących z Fundacją, w ramach realizowanych przez Fundację projektów, nie mogą godzić w przyjęte przez Fundację zasady. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za prywatne poglądy ekspertów.
  • Szacunek i otwartość na dialog. Fundacja szanuje wszystkie poglądy i opinie wyrażane w granicach prawa i wolności słowa. Fundacja zaprasza do dialogu i udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach osoby reprezentujące różne poglądy polityczne i światopogląd.
  • Rzetelność. Tezy formułowane w opracowaniach wydawanych przez Fundację bazują na sprawdzonych, ogólnodostępnych źródłach. Najwyższa jakość publikacji zapewniona jest przez przyjęty w Fundacji proces wydawniczy, który uwzględnia konsultacje z ekspertami oraz środowiskiem akademickim, a także akceptację kluczowych dokumentów i publikacji przez Zarząd Fundacji. W projektach realizowanych przez Fundację dbamy o zapobieganie wystąpienia konfliktu interesów.
  • Odpowiedzialność. Wszelkie działania Fundacji mają na celu realizację zapisów statutowych, tzn. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz opracowywanie niezależnych ekspertyz, które zawierają możliwe do implementacji rozwiązania oraz rekomendacje dla administracji publicznej.
  • Transparentność. Fundacja opiera swoją działalność na pełnej transparentności w zakresie działalności i finansowania. Sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji dostępne są publicznie.