Współpraca z ekspertami

Fundacja jest zainteresowana podjęciem współpracy z analitykami oraz naukowcami, chcącymi dołączyć do zespołu ekspertów FKP. Osoby te będą brały udział w opracowywaniu zleconych ekspertyz (także odpłatnie) oraz zabierały głos w mediach prezentując stanowisko Fundacji. Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie CV, wykazu dotychczasowych publikacji oraz wskazanie obszarów, w których się specjalizują. Całość proszę przesłać mailem na adres office@pulaski.pl, wpisując w temacie „Eksperci FKP”.

Zasady przyznawania patronatów przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego

 • Zgodnie ze swoimi celami statutowymi Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego może przyznać Honorowy patronat wydarzeniom wpisującym się w charakter misji i wartości głoszone przez FKP.
 • Patronat może być przyznany przede wszystkim przedsięwzięciom organizowanym dla dobra publicznego, na zasadach non-profit.
 • Honorowy patronat Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z polityką międzynarodową, obronnością, cyberbezpieczeństwem i innymi obszarami działalności Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
 • Honorowy patronat może być przyznany dla przedsięwzięć o tematyce związanej z zakresem działalności Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz reprezentujących wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny.
 • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego nie obejmuje patronatem przedsięwzięć niezgodnych ze statutem lub polityką wizerunkową Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
 • W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego należy występować każdorazowo.
 • Przyznany patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Procedura przyznawania patronatu przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego:

 • Wszystkie osoby/organizacje starające się o Honorowy patronat muszą wypełnić wniosek i złożyć go najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 • Do wniosku powinien zostać dołączony dokładny opis planowanego wydarzenia.
 • Aby wystąpić o Honorowy patronat wydarzenia, wymaganym jest złożenie ostatecznego programu wydarzenia na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem
 • Logo FKP zostanie przesłane mailem na adres zamieszczony we wniosku o Patronat.
 • Organizator zobowiązany jest ponadto dostarczyć Fundacji materiały promocyjne z logiem FKP (w wersji elektronicznej i druk).
 • Wszystkie materiały promocyjne zawierające logo FKP muszą zostać zaakceptowane zanim zostaną rozpowszechnione.
 • Po zakończeniu wydarzenia obowiązkiem organizatora jest:
  • Przedstawienie sprawozdania/raportu (w języku polskim i angielskim) nie później niż 2 tygodnie po wydarzeniu;
  • Dostarczenie zdjęć i materiałów promocyjnych.
 • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego rozpatrzy jedynie kompletne wnioski.
 • Odmowa objęcia patronatu przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego jest ostateczna.
 • FKP zastrzega sobie prawo do cofnięcia Honorowego patronatu. W takim wypadku organizatorzy zostaną powiadomieni drogą mailową lub listownie.
 • Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesyłać w formie listownej na adres: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego ul. Oleandrów 6 00-629 Warszaw

Pobierz dokument Zasady przyznawania patronatów przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego (PDF).

Pobierz Wniosek o Patronat Honorowy (PDF).